GRATIS verzenden v.a. €49,- binnen NL.
  GROTE voorraden, snel geleverd!

Voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Vogeldiscounter.nl.


Algemene Voorwaarden Vogeldiscounter

 

Op al onze leveringen gelden onze algemene voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 04083227

 

De Steiger 12, 9321 DG Peize, telefoon 06-54244225, www.vogeldiscounter.nl


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Koper: de natuurlijke persoon al dan niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon in wiens opdracht goederen worden geleverd en/of diensten worden verleend.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Vogeldiscounter en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Vogeldiscounter
De Steiger 12
9321 DG Peize;
Telefoonnummer: 06-54244225
Website: www.vogeldiscounter.nl
E-mailadres: info@vogeldiscounter.nl
KvK-nummer: 04.08.32.27
Btw-identificatienummer: 194344496B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Vogeldiscounter, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vogeldiscounter voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Vogeldiscounter zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Vogeldiscounter gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vogeldiscounter niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vogeldiscounter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Vogeldiscounter is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, verplicht Vogeldiscounter zich passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data te treffen en voor een veilige webomgeving te zorgen. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Vogeldiscounter daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Vogeldiscounter kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vogeldiscounter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6 – Herroepingsrecht voor consumenten
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Vogeldiscounter mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Vogeldiscounter mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vogeldiscounter 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Vogeldiscounter. Dit hoeft niet als Vogeldiscounter heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Vogeldiscounter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van Vogeldiscounter bij herroeping
1. Als Vogeldiscounter de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Vogeldiscounter vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Vogeldiscounter in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Vogeldiscounter aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Vogeldiscounter gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Vogeldiscounter de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Vogeldiscounter sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:
a) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, indien:
a.  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Vogeldiscounter de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
b) Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Vogeldiscounter staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Vogeldiscounter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Vogeldiscounter diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Vogeldiscounter kan doen gelden indien Vogeldiscounter is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Vogeldiscounter diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. Vogeldiscounter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Vogeldiscounter kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Vogeldiscounter geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Vogeldiscounter het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Vogeldiscounter tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Vogeldiscounter bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13 – Prijs en betaling
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
4. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vogeldiscounter te melden.
5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Vogeldiscounter is gewezen op de te late betaling en Vogeldiscounter de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vogeldiscounter gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Indien er sprake is van een handelsovereenkomst, is de koper na het verstrijken van de overeengekomen of wettelijke betalingstermijn de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede zonder nadere aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.


Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Reclames kunnen slechts schriftelijk, vergezeld door de betrokken paklijst, bij ons worden ingediend. Geen enkele reclame is ontvankelijk, wanneer de koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl hij het beweerde gebrek aan de goederen door een eenvoudige controle had kunnen constateren. Geringe afwijkingen van de offerte en/of bemonstering in kwaliteit, kleur of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht kunnen geen grond voor reclames opleveren. Alle op de leveringen betrekking hebbende reclames kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen na aflevering van de goederen. Reclames over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen nadat de koper de ondeugdelijkheid van de goederen heeft ontdekt. Na verloop van de vermelde termijnen is het recht tot reclame vervallen.
2. Op de koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die, welke door Vogeldiscounter zijn geleverd en in de zelfde toestand verkeren als bij het verlaten van onze magazijnen of fabriek van derden.


Artikel 15 - Geschillen
1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Onverminderd het recht van Vogeldiscounter een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Vogeldiscounter. Het voorgaande geldt ook indien de zaken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden geleverd en/of de klant in het buitenland gevestigd of woonachtig is, tenzij uit de Nederlandse wet dwingend anders voortvloeit.